Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Identiteit van de verkoper

 • Wij zijn: Pawsitive Things (Laura Robijns)
 • Adres: Schuttersstraat 6 3560 Lummen
 • E-mailadres: laurarobijnsphotography@gmail.com
 • Telefoonnummer: +32497204040
 • Ondernemingsnummer: 0693.734.397
 • Bankrekeningnummer: BE14 6513 7664 9101 2

Artikel 2 – Toepasselijkheid & Voorwaarden

 1. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons als Webwinkelier aan jou als Consument (iedere natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebracht producten of diensten verwerft of gebruikt)
 2. Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet je minstens 18 jaar oud zijn. Als je geen 18 bent, vragen we je om de bestelling door je ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen. Als we merken dat en bestelling geplaatst is door een minderjarige, kunnen we deze bestelling weigeren.
 3. Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden die steeds beschikbaar zijn via de website.
 4. Als je online bestelt, bezorgen we je bovendien samen met de bestellingsbevestiging of ten laatste bij de levering een kopie van deze algemene voorwaarden in een formaat dat je kan opslaan of afdrukken. We raden je overigens aan om dit altijd te doen.
 5. Als naast deze algemene voorwaarden ook bijkomende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, geldt bovenstaande ook voor die bijzondere voorwaarden. Als onze algemene voorwaarden strijdig zouden zijn met die bijzondere voorwaarden kan jij als consument altijd de meest voordelige tekst in jouw voordeel inroepen.

Artikel 3 – Ons Aanbod en jouw bestelling

 1. Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod.
 2. We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we je verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen. De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om je een goede beoordeling te laten maken. Als we gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen en/of diensten. Vergissen is echter menselijk en als we ons overduidelijk vergist hebben, zijn we niet verplicht om je alsnog te leveren.
 3. Je bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we je bestelling bevestigen per mail en zodra we voor je betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben. We aanvaarden Paypal, bankcontact . Indien de uitgever van je kaart weigert om in te stemmen met je betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.
 4. Om een product aan te kopen, voeg je het product toe aan je winkelmandje. Nadien geef je je contactgegevens en facturatiegegevens in. Vervolgens kies je je wijze van levering: online. In de laatste stap krijg je een overzichtspagina, aanvaard je onze algemene voorwaarden en bevestig je je betaling door het indrukken van de bestelknop met als bijschrift “bestelling met betalingsverplichting”. Als je deze stappen hebt doorlopen, is je aankoop definitief.

Artikel 4 – De prijs

 1. Tijdens de periode die we in ons aanbod vermelden, wijzigen onze prijzen niet, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
 2. Onze prijzen zijn inclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten tenzij anders vermeld. Je komt dus nooit voor verrassingen te staan. We kunnen wel beslissen om bovenop de aankoopprijs ook de verzendkosten aan te rekenen. In dat geval melden we dat altijd voordat je je aankoop definitief plaatst.

Artikel 5 – Betaling

 1. Wij kunnen enkel betaling via de betaalmodules op onze website aanvaarden.
 2. Om een veilige online betaling en de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heb je geen speciale software nodig. Je herkent een veilige SSL-verbinding aan het “slotje” in de onderste statusbalk van je browser.

Artikel 6 – Overmacht

 1. In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.
 2. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden,…

Artikel 7 – Intellectuele eigendom

 1. Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.
 2. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag je bijvoorbeeld tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Artikel 8 – Herroepingsrecht

8.1 De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van enige redenen ontbinden. Je kan je bestelling dan zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden terugsturen (de kosten hiervoor betaal je zelf).

Voormeld herroepingsrecht is enkel van toepassing op verkopen op afstand tussen de consument en Pawsitive Things, zoals gedefinieerd in onderhavige algemene voorwaarden. Het herroepingsrecht kan ingeroepen worden met behulp van het modelformulier voor herroeping, gepubliceerd op de website van Pawsitive Things. Dit formulier dient vervolledigd, gedagtekend en ondertekend teruggestuurd te worden naar Pawsitive Things

8.2 De in artikel 8.1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

 • Als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Pawsitive Things mag, mits hij de consument hiervan voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 • Als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen.

8.3 De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.

8.4 De in artikel 8.3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

Artikel 9 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

9.1 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

9.2 In het geval de consument het teruggezonden goed verregaander gebruikt heeft dan nodig om te beoordelen of hij het goed wenst te behouden zal de waardevermindering die het goed geleden heeft door dit verregaander gebruik worden aangerekend aan de consument.

Artikel 10 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

10.1 Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn van 14 dagen door middel van een formulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Pawsitive Things. Het modelformulier voor herroeping kan geconsulteerd worden op de website van Pawsitive Things.

10.2 Zo snel als mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de artikel 10.1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan een medewerker van Pawsitive Things. Dit hoeft niet als Pawsitive Things heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

10.3 De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, in originele staat en verpakking, en conform de door Pawsitive Things verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

10.4 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

10.5 De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product tenzij het product / bestelformulier (plaats waar dit vermeld wordt) uitdrukkelijk aangeeft de kosten zelf te dragen.

10.6 De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van het product verkocht op afstand, indien Pawsitive Things de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of een formulier voor herroeping niet heeft verstrekt;

10.7 De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:

 • Hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
 • Hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
 • Pawsitive Things heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.

10.8 Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 11 – Verplichtingen van Pawsitive Things bij herroeping

11.1 Als Pawsitive Things de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt het na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

11.2 Pawsitive Things vergoedt alle betalingen gedaan door de consument, inclusief eventuele leveringskosten voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. De terugbetaling van het product en/of dienst zal slechts uitgevoerd worden na ontvangst van het product bij Pawsitive Things. Dit conform artikel 9.1 en 9.2 van onderhavige algemene voorwaarden.

11.3 De terugbetaling door Pawsitive Things zal bij voorkeur gebeuren via hetzelfde betaalmiddel als gebruikt door de consument tenzij deze een andere voorkeur heeft aangegeven. De terugbetaling geschiedt kosteloos en zonder aanrekening van administratieve kosten.

11.4 De terugbetaalde leveringskosten zullen steeds het integrale bedrag van de leveringskost vertegenwoordigen op voorwaarde dat het om een uitoefening van het herroepingsrecht gaat en de klant gekozen heeft voor een standaard levering. Kosten van leveringen volgens specifieke wensen van de consument, en aldus aan een hogere kost dan een standaard levering, zullen slechts terugbetaald worden aan het tarief van een standaard levering.

Artikel 12 – Uitsluiting herroepingsrecht

12.1 Pawsitive Things kan volgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht welke dan ook zal gemeld worden bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 • Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie;
 • Gepersonaliseerde producten waaronder niet limitatief begrepen mokken, drukwerk en alle andere producten aangeboden door Pawsitive Things en/of haar onderaannemers;
 • Verzegelde producten van welke aard dan ook (waaronder niet limitatief begrepen hardware, software en anderen), waarvan de verzegeling na levering is verbroken.

Artikel 13 – Klachtenregeling en geschillen

 1. We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Als je toch klachten zou hebben over onze diensten, kan je ons contacteren via e-mailadres: laurarobijnsphotography@gmail.com. We doen er alles aan om je klacht binnen de 7 dagen te behandelen.
 2. Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. U kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: https://www.consumentenombudsdienst.be
 3. Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan u bovendien beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: https://ec.europa.eu/odr.
 4. Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar de Belgische Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming.

Shopping Cart
Scroll naar top